S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Novinky

arr3Spustili sme BLOG :-)Milí zákazníci,spustili sme pre Vás BLOG - na našej úvodnej stránke vpravo hore. Radi by sme Vás...

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto podmienky platia pre dodanie tovaru, objednaného v internetovom obchode firmy TRIO na adrese www.triomarket.sk.  Sú záväzné objednaním tovaru zákazníkom a následným potvrdením prijatia objednávky  predávajúcim. Takáto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom  č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku a zákona č. 22/2004 Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim  (e-shop) a kupujúcim (zákazník).

Predávajúci:
TRIO-Ľubomír Baran
Hliníky 22
919 35 Hrnčiarovce n/Parnou
tel. 0907 409 591

IČO 37568949
DIČ: 1040060582
e-mail: triosk.lb@gmail.com

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č. 1127/2001


Objednávka a uzatvorenie zmluvy:

1) Objednávka odoslaná objednávateľom (ďalej len kupujúci) prevádzkovateľovi internetového obchodu  (predávajúci) je  záväzná pre obidve zmluvné strany.

2) Pri metrážovom tovare (väčšina poťahových látok, koženky, matracoviny, technické tkaniny...) je najmenší odber 1 m z objednávaného druhu. U látok na objednávku alebo v prípade iných látok, určených predajcom, je najmenší odber 1 m. 

3) Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s  týmito Obchodnými podmienkami. Objednávka je platná úplným a pravdivým vyplnením všetkých údajov, požadovaných pri jej realizácii. V prípade, že kupujúci objednáva tovar pre firmu (SZČO, s.r.o. , a.s. a podobne) , je nutné, aby uviedol všetky potrebné údaje - IČO, DIČ a IČ DPH. V opačnom prípade predávajúci vystaví faktúru ako pre súkromnú osobu.

4) Odoslaním objednávky kupujúcim vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim riadna  kúpna zmluva.

 

Povinnosti predávajúceho:

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

a) druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky

b) tovar, ktorý je v súlade  s nariadeniami, normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky

c) objednaný tovar odošle kupujúcemu riadne zabalený, aby bol čo najlepšie zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy

2. Predávajúci nezodpovedá za:  poškodenie zásielky a oneskorené dodanie tovaru zavinené  prepravcom a oneskorené dodanie zásielky zavinené uvedením neúplnej alebo nesprávnej adresy objednávateľom.

 

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje:

1) doručený tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto oznámiť predávajúcemu

2) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v súlade s platobnými podmienkami platnými v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, vyhradzuje si predávajúci právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody

3) v prípade, ak kupujúci zistí na zásielke  výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, doporučuje predávajúci zásielku neprevziať a reklamovať priamo u kuriéra.

Dodacia lehota:

Objednávka bude odoslaná maximálne do 2 pracovných dní od prijatia objednávky a jej následnom potvrdení a zásielka bude doručená kupujúcemu do 3 pracovných dní. Pri tovare na objednávku bude dodacia lehota stanovená dohodou podľa druhu objednaného tovaru a vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Cena tovaru, platobné podmienky a cena za doručenie tovaru:

1) ceny, uvádzané predávajúcim sú platné v čase objednania tovaru a sú uvedené v mene EURO. Predávajúci nie je platca DPH.

2) K celkovej cene tovaru sú pripočítané náklady za doručenie tovaru, hradené kupujúcim. Náklady na doručenie sú určené aktuálnymi tarifami kuriéra. Cena poštovného za 1 balík tovaru pri dodaní v rámci Slovenskej republiky je minimálne 6 eur. Predajca je oprávnený upraviť cenu poštovného v prípade, ak tovar má väčšiu váhu ako 10 kg alebo v prípade, že zásielka pozostáva z viac balíkov. 
Ak je tovar zasielaný do zahraničia, poštovné je vyrátané podľa medzinárodnej tarify.

3) predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho  platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke.  Na objednávku odoslanú kupujúcim sa vzťahujú ceny platné v deň odoslania objednávky.

4) kupujúci môže za tovar zaplatiť vopred, avšak až po potvrdení objednávky predávajúcim. V takom prípade je tovar odoslaný až po úhrade sumy za tovar na účet predávajúceho. 

5) kupujúci môže za tovar zaplatiť spôsobom "na dobierku" a to priamo kuriérovi pri doručení tovaru, avšak iba pri dodaní v rámci Slovenskej republiky. Predajca je oprávnený v prípade dodania tovaru na dobierku zarátať extra náklady na takúto službu.

6) kupujúci môže za tovar zaplatiť v hotovosti v prípade, že si tovar prevezme osobne na mieste a v čase podľa dohody s predávajúcim. V takom prípade kupujúci dostane od predávajúceho pokladničný doklad.

7) kupujúci pri nákupe tovaru podľa bodu 4) a 5) obdrží v zásielke platný doklad o nákupe - faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím a záručným listom.

Záručná doba

1) Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je pokladničný doklad alebo faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

2) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou  osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3) Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10 cm látky, prípadne zľavou, alebo inak  vzájomne vopred dohodnutou náhradou.

Reklamácie

1) reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby, ktoré zistil kupujúci pri prebraní tovaru alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje  na poškodenie tovaru, spôsobeného zákazníkom nedodržaním doporučení o jeho používaní a ošetrovaní pri používaní tovaru, mechanickým poškodením tovaru, nesprávnym zaobchádzaním alebo inak spôsobeným poškodením produktu zo strany kupujúceho

2) reklamáciu kupujúci oznamuje predávajúcemu písomne. Reklamovaný tovar zašle na vlastné náklady  kupujúci predávajúcemu. Reklamovaná zásielka zaslaná predávajúcemu na dobierku nebude prijatá, ani akceptovaná predávajúcim.

3) reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia výrobku od kupujúceho (§ 18 ods. 1 až ods. 10 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Spotrebiteľské zmluvy  a poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1) v prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia  predmetu jeho plnenia) uskutočnený na základe  zmluvy uzatvorenej  pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (t.j. elektronický obchod na internete), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, avšak s výnimkou §7, bod 6 zák. 102/2014 (do tohto bodu patria aj objednávky látky alebo materiálu, ktoré nie sú bežne skladom, ale objednávame ich špeciálne iba pre konkrétneho zákazníka a za extra dopravné náklady).

2) Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní písomne, alebo iným spôsobom, ktorý nevzbudí pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu  do 14 dní odo dňa, kedy tovar prevzal. Tovar nesmie javiť známky používania, poškodenia. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť oboch zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Po odstúpení od zmluvy a riadnom vrátení tovaru kupujúcim  je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Teda predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

3) Podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. , § 10, ods. (3) pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

4) zmluvu uzatvorenú na diaľku s kupujúcim možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom

Neprevzatie zásielky kupujúcim:

V prípade, že kupujúci bez relevantného dôvodu (napr. poškodený obal zásielky) neprevezme zásielku od prepravcu, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na poštovné a to i za spätné doručenie zásielky späť predávajúcemu.

Ochrana osobných údajov:

1) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 odst.1 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

2) Predávajúci sa zaväzuje, že bude od Kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, príp. dodaciu adresu) - teda k zaslaniu objednaného tovaru.

3) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a zaväzuje sa ich neposkytnúť akýmkoľvek ďalším tretím stranám (s výnimkou spomenutou v bode 2.) a nezverejňovať ich. 

4) Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje zmení alebo odstráni zo svojej databázy alebo ho bude informovať o rozsahu uchovávaných údajoch.

5) Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať  kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote l mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Poplatok za dobierku, poštovné a iné špecifické požiadavky zákazníka

Kupujúci svojím súhlasom so všeobecnými podmienkami tohto e-shopu súhlasí s úhradou extra poplatku za dobierku vo výške 1,- euro (ak si zvolil takýto spôsob úhrady) a poplatkou za poštovné tak ako deklaruje predávajúci.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

/fotky16227/Formulár na odstúpenie od zmluvy TRIO.pdf

V prípade, že sa rozhodnete tovar vrátiť do 14 dní odo dňa jeho prevzatia, prosíme o vrátenie spolu s týmto formulárom.

ZTMwZGR